ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า


  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครู


 

 
                      

                โรงเรียนเทศบาล  ๒ บ้านตลาดเก่า  เดิมชื่อว่า  “โรงเรียน ประชาบาลตำบลวังกระโจม     (วัดส้มป่อย)”  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18  มิถุนายน  2478  อยู่ในบริเวณวัดส้มป่อยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่เล่าเรียน  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณ ทำการสอบโดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2493  เทศบาลเมืองนครนายกได้ขยายเขตเทศบาลไปถึงที่ตั้งโรงเรียนนี้ ทางคณะกรรมการอำเภอเมืองนครนายกจึงได้เปลี่ยนชื่อให้โรงเรียนเป็นชื่อ“โรงเรียนเทศบาลวัดส้มป่อย
                       

 

              ในปี  พ.ศ.  2506  ได้โอนกิจการต่าง ๆ  ของทางโรงเรียนให้กับเทศบาลเมืองนครนายกเป็น  ผู้จัดการศึกษา        โดยทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1         ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  รับนักเรียน ทั้งชาย – หญิงและในปี  พ.ศ.  2513 ได้ย้ายอาคารเรียนมาจากบริเวณวัดส้มป่อย  มาทำการ ก่อสร้างที่หัวมุมถนนเมืองทองหลาง  อันเป็นที่ที่ทางเทศบาลจัดซื้อและได้ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งในชื่อว่า  “โรงเรียนเทศบาล บ้านตลาดเก่า”
                      

            ในปี  พ.ศ.  2514  ได้ขยายการศึกษาออกไปโดยเปิดการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7      โดยรับนักเรียนชาย – หญิง  เรียกว่า  ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  และเก็บเงินบำรุงรักษาจนถึงปี  2520  ต่อมา  ในปี  2521  เป็นปีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักสูตรและประกาศใช้    หลักสูตร    ปี  พ.ศ.  2521  ซึ่งได้ขยายการศึกษาภาคบังคับออกไป  และลดชั้นประถมศึกษาลงเหลือแค่ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  6 ทางโรงเรียนจึงลดชั้นเรียนเหลือแค่ชั้นประถมศึกษาปี ที่  1 -ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปี  พ.ศ.  2525  ได้ทำการเปิดสอนชั้นเด็กเล็ก 1  ห้องเรียน  จึงเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รวม  7  ห้องเรียน  และได้จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน

                              

             ปัจจุบัน ได้ทำการสอนชั้น อนุบาล  3  ขวบ  จำนวน  1  ห้องเรียน  อนุบาล  1  จำนวน  1  ห้องเรียน  อนุบาล  2  จำนวน  1  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นละ 1 ห้องเรียน  รวมทั้งหมด  9  ห้องเรียน

คติพจน์ของโรงเรียน

สุขา     สังฆสส       สามคคี
ความสามัคคีในหมู่คณะก่อให้เกิดสุข

ปรัชญาของโรงเรียน
มีความรู้  คู่วินัย 
ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชนก้าวไกล

สีประจำโรงเรียน
สีม่วง หมายถึง ความรักในสถาบัน
สีขาว หมายถึงความบริสุทธิ์สดใสของนักเรียน
สัญลักษณ์
 

แม่โพสพชูรวงข้าว

แม่โพสพ   ชูรวงข้าว”   หมายถึง   จังหวัดนครนายกมีพื้นที่นาเป็นส่วนมาก ฉะนั้นอาชีพหลักของราษฎร
คือ การทำนาเพาะปลูกข้าวและการทำนาก็ได้ผลสมบูรณ์ดี   บรรพบุรุษของไทยเรานับถือแม่โพสพมาก

แม่โพสพ   คือ   ธิดาประจำข้าว หรือเจ้าแม่แห่งข้าว  เป็นผู้ปกครองและบันดาลให้สมบูรณ์  ฉะนั้น   เทศบาลเมืองนครนายก   จึงได้จัดทำรูปแม่โพสพถือรวงข้าว  เป็นตราประจำสำนักงานเทศบาลเมืองนครนายกและเป็นตราประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายก

 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ความรู้  คู่คุณธรรม  นำภูมิปัญญา ส่งเสริมคุณค่าทางเทคโนโลยี 

 มีผู้เรียนเป็นสำคัญ  ร่วมสร้างสรรค์วัฒนธรรมภูมิปัญญา  

พัฒนาการเรียนตลอดชีวิต

 

       อัตลักษณ์
“ มีวินัยในการออม”

เอกลักษณ์

การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ

1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์
2.  ซื่อสัตย์สุจริต
3.  มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6.  มุ่งมั่นในการทำงาน
7.  รักความเป็นไทย
8.  มีจิตสาธารณะ

สถานที่ตั้งปัจจุบัน อยู่เลขที่  ข3  -  397 ถนน เหมืองทองหลาง ตำบลนครนายก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

                  รหัสไปรษณีย์  26000   โทรศัพท์  037 - 311742   

 

 Google    
Google

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>ap270825092509!@gmail.com