ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า


  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครู


   
ข้อมูลชุมชน

          สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน มีอาชีพหลักของชุมชน คือทำการเกษตร เนื่องจากมีที่ดินอุดมสมบูรณ์ แต่มีพื้นที่จำกัด มีการทำนา และสวนผลไม้ ครอบครัวละน้อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

         ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบระดับการศึกษาระดับ...ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประกอบอาชีพ ทำนาทำสวน ร้อยละ 50 รับจ้าง ร้อยละ 30 ทำงานต่างถิ่น ร้อยละ 10 ค้าขาย ร้อยละ 5 อื่น ๆ ร้อยละ 5 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ดดยเฉลี่ย ต่อครอบครัว ต่อปี 50,000-70,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 6 คน

         สภาพภูมิศาสตร์ เป็นที่ราบ เหมาะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่บางส่วนที่เป็นที่เหมาะในการทำนา และผลไม้ เช่น สวนมะปราง มะยงชิด เลี้ยงปลา เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่เหมาะในการทำนา โดยอาศัยน้ำฝน และน้ำชลประทาน ทำนาปี 2 ครั้ง นักเรียนประมาณ 30 % มีปัญหาทางด้านครอบครัวไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ นักเรียนต้างอาศัยอยู่กับ ตา ยาย หรือ ญาติพี่น้อง จึงทำให้ขาดการดูแลเอาใจใส่ในด้านการเรียน การแต่งกายมาโรงเรียน ขาดความอบอุ่น มีปัญหาความประพฤติ การขาดเรียน มาโรงเรียนไม่ถึงโรงเรียนและมีผลต่อการเรียนที่ตามมา

         โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า มีแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนอยู่มากพอควร เช่น โบราณสถานบ้านดงละคร วัดส้มป่อย สำหรับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอย่าง เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากไส้มันสำประหลัง และงานจักสานต่างๆ
    

 

 

    
โรงเรียน ๑ วัดศรีเมือง
 โรงเรียน ๓ บ้านต่ำบุญศิริ
เทศบาลเมืองนครนายก
 ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
 จังหวัดนครนายก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


Google

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>p2509@chaiyo.com