สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม 1.ศาสนา 2.หน้าที่พลเมือง 3.วัฒนธรรม 4.เศรษฐศาสตร์