เนื้อหาของบทเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลมีอะไรบ้างและเราจะเก็บข้อมูลได้อย่างไร 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีคืออะไร 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความหมายและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ส่วนประกอบและขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้จักองค์ประกอบ และการปิด-เปิดคอมพิวเตอร์ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรียนรู้การใช้แป้นพิมพ์ และเมาส์ 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ถูกต้อง 8
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ป.1) แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1 ธรรมชาติสรรคสราง 1
นวยการเรียนรูที่ 2 ศิลปะสรางสรรค 2
หนวยการเรียนรูที่ 3 การปนดินน้ํามัน 3
หนวยการเรียนรูที่ 4 สรางสรรคศิลปะใกลตัวเรา 4
   
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชื่อและหน้าที่ส่วนประกอบภายในคอมพิวเตอร์ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word กัน (1) 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word กัน (2) 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word กัน (3) 8
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ป.2) แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1 สีสันจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสรรคสร 1
หนวยการเรียนรูที่ 2 ศิลปะสรางสรรค 2
หนวยการเรียนรูที่ 3 การปนดินน้ํามัน 3
หนวยการเรียนรูที่ 4 สรางสรรคศิลปะใกลตัวเรา 4
     
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความรู้เบื้องต้นกับระบบปฏิบัติการ Windows (1) 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้เบื้องต้นกับระบบปฏิบัติการ Windows (2) 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดการกับโฟลเดอร์ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint กัน (1) 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint กัน (2) 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft PowerPoint กัน (3) 8
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ป.3) แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หนวยการเรียนรูที่ 1 รูปราง รูปทรง สรางสรรคงานทัศนศิลป 1
หนวยการเรียนรูที่ 2 งานทัศนศิลปสําหรับหนูนอย 2
หนวยการเรียนรูที่ 3 หนูนอยมีเรื่องเลา 3
หนวยการเรียนรูที่ 4 งานศิลปของหนูนอยจิตรกร 4
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   ระบบปฏิบัติการ Windows 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   การใช้งานโปรแกรม ProShow Gold (1) 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้งานโปรแกรม ProShow Gold (2) 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6   มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel กัน(1) 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel กัน(2) 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  มาเรียนรู้โปรแกรม Microsoft Excel กัน(3)  8
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ป.4) แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  รูปร่าง รูปทรง 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สี 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานพิมพ์ภาพ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  วาดภาพระบายส 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ลักษณะของภาพ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สร้างงานศิลป์ให้เป็น3มิติะ 7
     
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กัน (1) 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กัน (2) 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กัน (3) 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กัน (4) 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กัน (5) 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 กัน (6) 8
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ป.5) แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จังหวะและตำแหน่ง 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2    ทัศนศิลป์หลายรูปแบบ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สนุกกับศิลปะ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปั้นด้วยมือสร้างสรรค์จากจินตนาการ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ปั้นด้วยมือสร้างสรรค์จากจินตนาการ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 องค์ประกอบศิลป 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  แหล่งเรียนรู้ทัศนศิลป์ 7
     
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบท้ายบทเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ซอฟต์แวร์และภาษาคอมพิวเตอร์ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Flash 1 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Flash 2 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Flash 3 5
4หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Flash 4 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Flash 5 7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8  มาเรียนรู้โปรแกรม Adobe Flash 6 8
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ป.6) แบบทดสอบท้ายบทเรียน
 ่หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สนุกกับสี 1
่หนวยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการสร้างงานศิลปะ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างงานศิลป์ให้เป็น3มิติ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สร้างสรรค์งานปั้น 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แผนภาพและแผนผัง 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทบาททัศนศิลป์ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อิทธิพลกับงานทัศนศิลป์ 7