ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครูข้อมูลนักเรียนและห้องเรียนแยกเป็นรายชั้น

ปีการศึกษา 2561

ชั้นเรียน

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียนทั้งหมด

ชั้นอนุบาล 1

7

10

17

ชั้นอนุบาล 2

12

17

29

ชั้นอนุบาล 3

16

6

22

ชั้นประถมศึกษาปีที 1

19

16

35

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

17

9

26

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

17

13

30

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

16

19

35

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

17

14

31

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

19

10

29

รวมนักเรียน

123

114

237

 


 Google    

Google

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>ap270825092509!@gmail.com