ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครูข้อมูลนักเรียนและห้องเรียนแยกเป็นรายชั้น

ปีการศึกษา 2565

ชั้นเรียน

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวมนักเรียนทั้งหมด

ชั้นอนุบาล 1

7
8
15

ชั้นอนุบาล 2

13
13
26

ชั้นอนุบาล 3

9
13
22

ชั้นประถมศึกษาปีที 1

13
13
26

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

17
12
29

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

16
14
30

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

13
9
22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

20
14
34

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17
7
24

รวมนักเรียน

125
103
228

 


 Google    

Google

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>ap270825092509!@gmail.com