ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า


  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครู
   
ข้อมูลทรัพยากร

 

      คอมพิวเตอรมีจำนวน    50  เครื่อง
           ใช้เพื่อการเรียนการสอน   45  เครื่อง
           ใช้สืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้    50  เครื่อง
           ใช้ในงานบริการ    5 เครื่อง

      ปริมาณสื่อ
           สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                  จำนวน  125 ชิ้น
           สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                     จำนวน   78 ชิ้น
           สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                   จำนวน   30 ชิ้น
           สาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                     จำนวน   42 ชิ้น
           สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จำนวน   25 ชิ้น
           สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี           จำนวน  35 ชิ้น
           สาระการเรียนรู้ศิลปะ                                           จำนวน  10 ชิ้น
           สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                           จำนวน  25 ชิ้น

      ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด   7  ห้อง ได้แก่
           ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์2
           ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
           ห้องสมุด
           ห้องปฏิบัติโสตทัศนศึกษา
           ห้องปฏิบัติการทางภาษา    ห้องเรียนอัฉริยะ

       พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ   ได้แก่
           สนามกีฬาวอลเล่ย์บอล
           สนามเด็กเล่น (เครื่องเล่นสนาม)
           สนามฟุตบอลขนาดเล็ก

 

 

    
โรงเรียน ๑ วัดศรีเมือง
 โรงเรียน ๓ บ้านต่ำบุญศิริ
เทศบาลเมืองนครนายก
 ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
 จังหวัดนครนายก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


Google

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>p2509@chaiyo.com