ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า  ประวัติของโรงเรียน
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลบุคลากร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลทรัพยากร
   ผังโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
  กรรมการสถานศึกษา
   สภานักเรียน
   ข้อมูลชุมชน
   ผลงานดีเด่น
   เครือข่ายผู้ปกครอง
   เว็บเผยแพร่ผลงานครู


 ผลงานเด่นของสถานศึกษา

*** ปี 2550 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมการออม
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากสหกรณ์ครูนครนายก
*** ปี 2551 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมการออม
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากสหกรณ์ครูนครนายก
*** ปี 2552 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนส่งเสริมการออม
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก จากสหกรณ์ครูนครนายก
*** ปี 2555 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนทรูปลูกปัญญา
จาก กลุ่มบริษัททรู
*** ปี 2557 ได้รับคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา” 
*** ปี 2558 ได้รับคัดเลือก “โรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาดีเยี่ยม”

ผลงานเด่นของครู

***ปี พ.ศ. 2554 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานครู สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)  ระดับภาคตะวันออก 

***ปี พ.ศ. 2554 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานครู

สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)  ระดับประเทศ

***ปี พ.ศ.2554  รางวัลครูดีเด่น   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

***ปี พ.ศ.2554  รางวัลครูสอนดี ระดับจังหวัดนครนายก  สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

***ปี พ.ศ.2555  รางวัลครูดีเด่น   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

***ปี พ.ศ.2555 รางวัลผลงานยอดเยี่ยม โครงการประกวดผลงานครู จากโครงการทรูปลูกปัญญา ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์
***ปี พ.ศ.2556 รางวัลผลงานยอดเยี่ยม โครงการประกวดผลงานครู จากโครงการทรูปลูกปัญญา ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลี
***ปี พ.ศ.2556 รางวัลชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด ประเภท สื่อ- นวัตกรรมทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา
***ปี พ.ศ.2557 รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา
***ปี พ.ศ.2557 รางวัล สุดยอดครูดี  ระดับจังหวัด
***ปี พ.ศ.2558 รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานครู
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
***ปี พ.ศ.2558 รางวัล สุดยอดครูดี  ระดับภาค
***ปี พ.ศ.2558  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครนายก
***ปี พ.ศ.2559  รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดผลงานครู สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (คอมพิวเตอร์)  ระดับภาคตะวันออก 

ผลงานเด่นของนักเรียน

ปี พ.ศ.2551
***รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.4-ป.6 ระดับภาคตะวันออก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับประเทศ
จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2554
***รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดโครงงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.4-ป.6  ระดับภาคตะวันออก
รางวัลชมเชย อันดับที่ 3 ระดับประเทศ
จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
***รางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัด  ระดับประถมศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ปี พ.ศ. 2556
***รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  การประกวดโครงงานสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.4-ป.6  ระดับภาคตะวันออก
***รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด  ระดับประถมศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ปี พ.ศ.2557
***นักเรียนได้เป็นตัวแทนนักเรียนเทศบาลเมืองนครนายกกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไปแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
***รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด  ระดับประถมศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ปี พ.ศ.2558
***รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.4-ป.6 ระดับภาคตะวันออก
จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
***รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ กิจกรรมการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)
งานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จัดโดย สพป. นครนายก
***นักเรียนได้เป็นตัวแทนนักเรียนเทศบาลเมืองนครนายกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไปแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ.2559
***รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.4-ป.6 ระดับภาคตะวันออก
จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
***รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  จัดโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
***รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง
   การแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอลระดับจังหวัด

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน

        ผู้ทรงคุณวุติที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียนในปีการศึกษานี้
                1. ชื่อ นายสายันณ์      ให้ความรู้เรื่อง  งานปั้น
                2. ชื่อ นางบุญน้อม        ให้ความรู้เรื่อง   การประดิษ์ดอกไม้จากไส้มันสัมปะหลัง
                3. ชื่อ นายเสกสรรค์ คงกระพันธ์  ให้ความรู้เรื่อง การสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

 

 

โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-311742
webmaster : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒บ้านตลาดเก่า Email :>ap270825092509!@gmail.com